หน้าแรก เกี่ยวกับเรา Products บริการ ผลงาน ข่าวสาร & บทความ ติดต่อเรา

คอมไทย > เกี่ยวกับคอมไทย

.: เงื่อนไขและข้อตกลง การให้บริการ :.

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทนตัวผู้ให้บริการว่า "คอมไทย" และแทนตัวผู้ใช้บริการว่า "สมาชิก" โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ คอมไทย ดังนี้

 • การกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการเผยแพร่ ทั้งในรูปแบบของอีเมล์ และ/หรือโฮมเพจของสมาชิก ให้ถือเป็นการกระทำที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของสมาชิกแต่เพียงผู้เดียว คอมไทย ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ทั้งสิ้น
 • ห้ามใช้บริการนี้ ไปในการเผยแพร่ อ้างอิง พาดพิง ดูหมิ่น หรือการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
 • สมาชิกต้องเก็บรหัสผ่านที่ได้รับไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ เพื่อกระทำการใดๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่สมาชิกเอง และ/หรือ ระบบของเซิร์ฟเวอร์โดยรวม
 • ห้ามสมาชิกกระทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM โดยใช้อีเมล์ที่อ้างอิงถึงเครื่องเซิร์ฟเวอร์นี้ไปยังบุคคลอื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือความยินยอมจากผู้รับ ผู้ที่ทำการส่งอีเมล์ที่เข้าข่ายลักษณะ SPAM จะต้องรับผิดชอบต่อ คอมไทย และยินยอมชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ห้ามใช้บริการนี้ ในการเก็บ หรือเผยแพร่ข้อมูล ภาพ เสียง หรือข้อความ ที่ส่อเค้าไปในทางทุจริต ลามกอนาจาร ผิดกฏหมายและศีลธรรม รวมทั้งข้อมูลประเภท pirate software, crack, hack หรือใช้บริการของเซิรฟ์เวอร์นี้ไปใน การโจมตีเซิร์ฟเวอร์อื่นๆ เช่น mail bombs, hack attacks, spamming, port scanning หรือ port probing สมาชิกที่เผยแพร่ข้อมูลประเภทนี้ หรือใช้บริการไปในทางลักษณะนี้จะถือว่าเป็นการละเมิดและ จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมายแห่งราชอาณาจักรไทยสูงสุด คอมไทย มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอใช้บริการ โดยไม่จำเป็นต้องอธิบายเหตุผล และขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกสมาชิกภาพ ของผู้ที่ละเมิด หรือพยายามละเมิดข้อตกลง และระเบียบการใช้บริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คอมไทย ไม่รับผิดชอบเกี่ยวประสิทธิภาพ ความล่าช้า ความผิดพลาด การสูญเสียข้อมูล หรือความเสียหายใดๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ คอมไทย
 • คอมไทย สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในการให้บริการนี้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการรับประกันความพึงพอใจ
 • คอมไทย ยินดีคืนเงินให้กับสมาชิกทันที หากสมาชิกไม่พึงพอใจในการให้บริการ แต่ทั้งนี้สมาชิกจะต้องแจ้งให้คอมไทย ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร ภายในระยะเวลา 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เข้าใช้บริการ หรือ วันที่สมาชิกชำระเงินค่าบริการให้กับ คอมไทย ทั้งนี้ "สมาชิกจำเป็นต้องแจ้งเหตุผลแห่งการขอยกเลิกบริการนั้น" คอมไทย ขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาเรียกเก็บใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้
  - ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (เฉพาะกรณีจดโดเมนเนมใหม่)
  โดย คอมไทย จะหักค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้น จากยอดเงินเงินที่สมาชิกได้ชำระเข้ามา

หน้าแรก  |  เกี่ยวกับคอมไทย  |  ออกแบบเว็บไซต์  |  โฮสติ้ง  |  จดโดเมน  |  ผลงาน  |  ติดต่อ

ภาษาไทย English Version  Get FireFox