หน้าแรก เกี่ยวกับเรา Products บริการ ผลงาน ข่าวสาร & บทความ ติดต่อเรา

คอมไทย > บทความ

.: เว็บมาสเตอร์ สาขาแห่งอนาคต [บทความ] :.

คลิ๊กดูภาพใหญ่

 
 

 
 

 
 

นิยามอาชีพ
          ออกแบบ สร้าง ดัดแปลง ทดสอบและแก้ไข ปรับปรุงเว็บไซต์และข้อมูล   ต่าง ๆ จากเว็บไซต์ให้ทันสมัย

ลักษณะงานที่ทำ
          รับรายละเอียดความต้องการของผู้มอบหมายงานในการจัดทำ  เว็บไซต์ ศึกษาข้อมูลของสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เช่นผลิตภัณฑ์ที่ต้องการโฆษณา  โครงการ หรือสถาบันต่างๆ ว่าความเป็นมาอย่างไร มีจุดยืนอย่างไรต้องการเชิญชวนกลุ่มเป้าหมายใดให้มาสนใจ ด้วยถ้อยคำอย่างไร

          วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ มาใช้สร้างหรือกำหนดลำดับขั้นตอนของการ       นำเสนอ รวมทั้งกำหนดประเภทและแบบของการเขียนโปรแกรมในการนำเสนอในเว็บไซต์   
ออกแบบการจัดวางเนื้อหาและการเชื่อมสู่รายละเอียดในแต่ละรายการที่ต้องการนำเสนอ (Sitemap) และโครงร่าง (Outline) ของเว็บไซต์

          ปรึกษาหารือกับผู้ควบคุมงาน และผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาที่สำคัญ ในการนำเสนอ การนำข้อมูลเข้าระบบ ขอบเขตของการแสดงข้อมูล

ออกแบบ การจัดวางภาพและข้อความ  (layout) ในแต่ละเว็บเพจ ซึ่งอาจจะมีผู้ออกแบบกราฟฟิค (Graphic Designers) เป็นผู้ช่วยทำให้การนำเสนองานมีความสมบูรณ์ ก่อนจะส่งให้ผู้ว่าจ้างพิจารณาแก้ไขข้อมูลและภาพให้ถูกต้องและสามารถนำเสนอ ในเว็บไซต์ได้

          ทดสอบความถูกต้องของโปรแกรมและข้อมูลที่นำเสนอ และแก้ไขความคลาดเคลื่อนของโปรแกรมใหม่ให้ถูกต้อง
จัดเตรียมข้อสั่งหรือคู่มือการใช้งานระบบนั้นๆ และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ผู้ใช้เครื่อง ได้ใช้เป็นแนวทางในการทำงาน

สภาพการจ้างงาน
          นักออกแบบเว็บไซต์ ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ได้รับเงินเดือนเทียบเท่าวุฒิปริญญาตรีทั่วไป  และจะมีค่าวิชาชีพ ให้เป็นกรณีพิเศษ   ผู้ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่มักมีรายได้ค่อนข้างดี อัตราค่าจ้างเป็นรายเดือนแตกต่างกันไปตามความรู้และความชำนาญ สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์ จะได้รับเงินเดือนโดยประมาณดังนี้

ประเภทองค์กร                         เงินเดือน (บาท)
ราชการ                                       7,260
เอกชน                                  7,500  – 12,000

          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ส่วนใหญ่ทำงานสัปดาห์ละ  40 ชั่วโมงหรือวันละ  8     ชั่วโมง อาจต้องมาทำงานวันเสาร์ วันอาทิตย์ หรือวันหยุด อาจต้องทำงานล่วงเวลาในกรณีที่ต้องการให้ระบบงานเสร็จทันต่อการใช้งาน

          สำหรับผู้ที่ชอบงานอิสระและรับงานมาทำที่บ้านด้วยตนเอง จะได้รับ       ค่าตอบแทนเป็นชิ้นงานซึ่งมีอัตราแตกต่างกันไป ตั้งแต่ ชิ้นละประมาณ 10,000 บาท ถึง 25,000 บาท หรืออาจมากกว่านี้  หรืออาจรับทำเป็นรายหน้า หน้าละ  500  - 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงาน สภาพ ปริมาณ ระยะเวลาการทำงาน และความต้องการของลูกค้า ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้แน่นอน

สภาพการทำงาน

          ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ จะต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการเขียนและทดสอบ ดังนั้นสถานที่ทำงานจะเป็นสำนักงานที่มีอุปกรณ์  สิ่งอำนวยความสะดวก เช่นสำนักงานทั่วไป มีการออกไปติดต่อผู้ใช้งานระบบเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเป็น     ครั้งคราว สำหรับนักออกแบบเว็บไซต์อิสระสามารถทำงานที่บ้านของตนเองได้รวมทั้งการ ประสานงานบางอย่าง อาจใช้ระบบการสื่อสารทางอินเตอร์เน็ตช่วยโดยไม่ต้องเดินทางไปสถานประกอบ กิจการก็ได้

          งานออกแบบเว็บไซต์เป็นงานที่ต้องนั่งอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน วันหนึ่งประมาณ 6 - 7 ชั่วโมง หรือมากกว่านั้น ต้องใช้ประสาทสัมผัส  ของสายตาและมือ บางครั้งอาจมีปัญหากับสายตาได้เนื่องจากอยู่กับจอคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ

ผู้ประกอบอาชีพนี้ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำตามระเบียบบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ มีปฏิภาณไหวพริบดี
2. มีความสามารถในการเขียนโปรแกรมการสร้างเว็บไซต์ และออกแบบได้ เช่น Java HTML
3. มีความคิดสร้างสรรค์ ชอบในงานศิลป และสนใจในการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์
4. มีความสามารถในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและพร้อมที่จะพัฒนาตนเองอยู่เสมอ
5. เป็นคนที่มีมุมมองไม่เหมือนคนอื่น และมีแง่มุมหลายมุมมอง 
6. เป็นคนทันสมัย มีความรู้รอบตัว มีความคิดกว้างไกล และมีจินตนาการ
7. มีทัศนะคติที่ดี ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูงทั้งต่อลูกค้าและสังคม
8. มีความซื่อสัตย์ในอาชีพ ไม่ใช้ความรู้ ความสามารถในการดัดแปลงข้อมูลเพื่อประโยชน์ส่วนตัว มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย ควรจะมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

เนื่อง จากหน่วยงานที่ว่าจ้าง และผู้เข้าชมเว็บไซต์อาจจะต้องการความช่วยเหลือและคำแนะนำในด้านการใช้งาน จึงต้องมีความสามารถชี้แจง ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานให้แก่ผู้ใช้ระบบงาน รวมทั้งต้องรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะจากผู้อื่น

ผู้ที่จะประกอบอาชีพนี้ ควรเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้   :  เมื่อสำเร็จการศึกษาตามกฎข้อบังคับของกระทรวงศึกษาธิการ หรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และสนใจศึกษาในการเขียนโปรแกรมเพื่อสร้างเว็บไซต์ รวมทั้งมีความสามารถในเชิงศิลป์ หากมีประสบการณ์และประสบความสำเร็จในการสร้างเว็บไซต์จะยิ่งเป็นที่สนใจใน การว่าจ้าง โดยอาจจะโฆษณา รับเขียนเว็บไซต์ทางระบบอินเตอร์เน็ตหรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทาง ด้านคอมพิวเตอร์มีความรู้ในการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์มีทักษะทางด้าน คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ   

          สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพนี้ แต่ไม่ได้ศึกษาทางด้านคอมพิวเตอร์มาในระดับปริญญาตรีแต่มีความสนใจในการ เขียนโปรแกรมสร้างเว็บไซต์ อาจเข้ารับการ อบรมตามสถาบันสอนคอมพิวเตอร์ทั่วไป และหากมีความสามารถในการออกแบบเว็บไซต์และมีความเชี่ยวชาญมากพอก็สามารถ ประกอบอาชีพนี้ได้เช่นกัน

โอกาสในการมีงานทำ
          ปัจจุบัน การสื่อสารเผยแพร่ข่าวสารไม่จำกัดอยู่เพียงวิทยุ หนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ ยังมีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ดีและกระจายไปทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนได้เห็นความสำคัญของการนำเสนอข่าวสาร หรือโฆษณาทางอินเตอร์เน็ตแทบทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าเกือบทุกหน่วยงานพยายามที่จะมีเว็บไซต์ของตนเองเพื่อการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์  ธุรกิจ กิจกรรม หรือสินค้าของตนรวมทั้งการสร้างเว็บไซต์ของบุคคลธรรมดา หรือกลุ่มบุคคล เพื่อการนำเสนอสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

          องค์กรขนาดใหญ่ที่ต้องการมีเว็บไซต์ของตนเองอาจจะให้หน่วยงานทางด้าน คอมพิวเตอร์ซึ่งมีบุคลากรที่ชำนาญทางด้านนี้ออกแบบ  และสร้างเว็บไซต์ได้เอง  สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือองค์กร ที่ไม่มีหน่วยงานหรือบุคลากรชำนาญในการ      ออกแบบ  และสร้างเว็บไซต์ อาจจะจัดจ้างบริษัทที่รับออกแบบ  และสร้างเว็บไซต์หรือจัดจ้าง ผู้ประกอบอาชีพอิสระที่มีความชำนาญงานทางด้านนี้ ออกแบบและบำรุงรักษาเว็บไซต์ขององค์กรของตน

นักออกแบบเว็บไซต์ควรที่จะต้องศึกษาเทคนิค  หรือโปรแกรมการเขียนใหม่ๆ 
          เพื่อนำมาปรับปรุงงานสารสนเทศขององค์กรให้ทันสมัยและเหมาะสมต่อไป เนื่องจากหน่วยงานต่างๆ มีความต้องการที่จะมีเว็บไซต์ของตนเองอยู่อีกมาก ดังนั้นบุคลากรทางด้านนี้ยังมีแนวโน้มความต้องการในตลาดแรงงานค่อนข้างสูง และให้ผลตอบแทนสูงสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์และความสามารถมาก

โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
          ผู้ที่มีความสามารถในการออกแบบเว็บไซต์  หากมีความสามารถและมีทักษะในการสื่อสารที่ดีจะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็น ผู้ชำนาญการในการออกแบบเว็บไซต์ (Web Master) สำหรับผู้ที่ต้องการประกอบอาชีพอิสระ สามารถที่จะตั้งกิจการของตนเองโดยรับเขียนโปรแกรมและออกแบบเว็บไซต์ให้หน่วย งานหรือองค์กร
ต่างๆ ที่ไม่ต้องการมีค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงานประจำ  หรือหากมีความสามารถในการสอนและมีความเชี่ยวชาญในภาษาคอมพิวเตอร์ อาจจะรับสอนเป็นรายได้พิเศษได้ตามสถาบันอบรมคอมพิวเตอร์ทั่วไป

อาชีพที่เกี่ยวเนื่อง
ผู้ วิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ ผู้ควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์          ผู้เขียนโปรแกรมควบคุมระบบงานคอมพิวเตอร์ และผู้ใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ ทั่วไป

กรมการจัดหางาน [2011-02-05]


หน้าแรก  |  เกี่ยวกับคอมไทย  |  ออกแบบเว็บไซต์  |  โฮสติ้ง  |  จดโดเมน  |  ผลงาน  |  ติดต่อ

ภาษาไทย English Version  Get FireFox